T.C.

HAKKÂRİ İL ÖZEL İDARESİ

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

( EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ )

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

Yer altı Suyu Kiralama

1- Yer altı suyu Kullanma Belgesi

2- Dilekçe

7 Gün

2

Kaynak Suyu Kiralama

1- Kaynak yerinin 1/25.000 ölçekli haritası.

2- Dilekçe,

7 Gün

3

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi (1. Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi)

 

YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1-Başvuru formu

2-Müessesenin bulunduğu yeri gösteren onaylı plan ve belge(ilgili imar görüşü)

3-Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait, kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre

hazırlanmış proje ve açıklama raporları

4-Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile

Suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu

5-Tasdikli vaziyet raporu

6-ÇED belgesi veya görüşü

7-Tapu ve kira sözleşmesi (Tasdikli)

8-Karayolları geçiş izni(karayollarına sınır olanlar için)

 

AÇILMA İZNİ İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

 

1-Başvuru beyan belgesi

2-Sağlık koruma bandının işaretlendiği imarca tasdikli vaziyet planı

3-Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu

4-Sorumlu müdür sözleşmesi

5-Devamlı en az 50 işçi çalıştıran ve kanunun 180'nci maddesi kapsamına giren iş yerlerinde Tabip ve sağlık ekibi sözleşmesi

6-Çevre izin belgesi

7- İşletme belgesi( Çalışma ve Sosyal Güvenlik

7- İşletme belgesi( Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanlığı'ndan alınacak)

8- Yapı kullanma izin belgesi

9-Kapasite raporu

10-Akustik ölçüm raporu

11-İş akım şeması ve açıklama raporu

12-Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi

10 Gün

4-

İş yeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi (2. Ve 3. Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi)

1- Başvuru formu

2- Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti, şirket ise ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve oda kayıt belgesi, tapu fotokoposi, kiracı ise kira kontratı

3- İşletmenin yerini gösteren Bayındırlık tasdikli vaziyet planı

4- Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait ,kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporu

5- ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi

6- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu

7- Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu

8- Sorumlu müdür sözleşmesi

9- Çevre izin belgesi

10- Geçiş yolu izin belgesi

11- İşletme belgesi(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınacak

12- Yapı kullanma izin belgesi

13- Tabip sözleşmesi ( Devamlı en az 50 işçi çalıştıran iş yerleri için)

14- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi

 

45 Gün

5-

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi (Akaryakıt ve LPG İstasyonu ruhsatı Verilmesi)

1- Başvuru beyan formu

2- Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti, şirket ise şirket sözleşmesi ve imza sirküleri

3- Tapu senedi, kiracı ise kira sözleşmesi

4- Tesisin bulunduğu yeri gösteren onaylı plan (sağlık koruma bandı mesafeleri işaretlenmiş)

5- Çevre kirlenmesini önleyici tedbirler hakkında proje ve açıklama raporu

6- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analizi

7- Bayilik sözleşmesi

8- İtfaiye raporu (ilgili belediyeden)

9- İşletme belgesi( Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan)

10- Geçiş yolu izin belgesi (Karayolları veya Alt Yapı Daire Başkanlığı'ndan)

11- Deşarj izni ( Araç yıkaması olanlar için)

12- Emisyon izin belgesi

13- Yapı kullanım izin belgesi

14- Güvenlik açısından uygunluk belgesi (jandarmadan)

45 Gün

6-

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi(Madencilik faaliyetleri için gayrısıhhi müessese ruhsatı verilmesi)

 

1- Başvuru beyan formu

2- Gerçek veya tüzel kişilik evrakları

3- Vaziyet planı

4- Maden ruhsatı

5- MİGEM Tetkik heyet raporu

6- ÇED

7- Birinci sınıf GS Müesseseler için sağlık koruma bandı işaretli faaliyet gösterir harita

8- Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alınacağına dair taahhütname

9- Sorumlu müdür sözleşmesi(1. Sınıf için)

10- Gerekiyorsa emisyon izni

11- Gerekiyorsa deşarj izni

12- İşletme belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan)

13- Geçiş yolu izin belgesi

 

 

 

 

 

 

( DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ )

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması

1- Dilekçe,
2- Ücret makbuzu

1 Gün

 

( TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ )

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

Toprak Analizi

1- 1 kg kuru toprak

2- Banka Dekontu

2 Gün

2

İçmesuyu Analizi.

1- 1 Lt.su numunesi.

2- Banka Dekontu.

1 Gün

3

Sulama Suyu

1- 1 Lt.su numunesi.

2- Banka Dekontu.

1 Gün

4

Tarımsal Kredi Projesi

1- Ziraat Bankası Yazısı

2- Tapu Çapı ve Krokisi

3- Banka Dekontu

4- Çiftçi Kayıt Belgesi.

5- Yer altı suyu arama belgesi.

5 Gün

5

Tarımsal Elektrik Etüdü

1- Dilekçe.

2- Banka Dekontu.

3 Gün

 

 

 

( İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ )

SIRA NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

İnşaat Ruhsatı Verilmesi

1-Dilekçe,

2-Hisseli parsel ise noterden vekaletname,

3-İmar durum belgesi,

4-Harita plan örneği,

5-Meslek odaları sicil durum belgeleri,

6-Şantiye şefi yerleşim yeri belgesi,

7-Yapı denetim taahhütnamesi,

8-Yapı denetim izin belgesi,

9-Mimari proje kontrol formu,

10-Adres bilgisi,

11-Zemin etüt raporu,

12-Yapı müteahhitliği mal sahibince üstlenildi ise noter tasdikli taahhütname,

13-Yapı müteahhidi ile yapı sahibi arasında yapılmış yapım sözleşmesi,

14-Yapı müteahhidi ile şantiye şefi arasında sözleşme,

15-Yapı müteahhidi tüzel kişilik ise şirket yetkilisini belirtir belge ve imza sirküleri,

16-Mal sahibi tüzel kişilik ise şirket yetkilisini belirtir belge ve imza sirküleri,

17-Yapı denetim ve mal sahibi arasında yapılmış yapı denetim hizmet sözleşmesi,

18-Yapılacak projenin özelliğine göre ÇED raporu,

19-Mimari proje,statik,betonarme proje ve hesapları,

20-Isı yalıtım projesi, elektrik,sıhhi tesisat projesi,

21-Güncel tapu kaydı,

22-Kiralık ise kira sözleşmesi,

23-Koordinatlı aplikasyon krokisi,

24-TC Kimlik ve vergi numaraları,

25-Vergi levhası,

26-Şantiye şefi meslek odası kayıt sureti,

27-Yapı müteahhidi ticaret odası kayıt sureti,

28-Yapıya ilişkin bilgi formu,

29-Yapı denetim hizmet bedeli makbuzu,

30-Karayolu geçiş izni,

31-Sığınak raporu ve projesi.

7 Gün

2

Yapı Kullanma İzni Verilmesi

1-Dilekçe,

2-Ruhsat fotokopisi,

3-İş bitirme belgesi ve teknik rapor,

4-Yapı adres bilgi formu,

5-Vergi dairesi ve SGK'dan ilişiksiz belgesi,

6-Ön ve arka cephe fotoğrafları

7-Enerji kimlik kartı,

8-Asansör işletme ruhsatı (Asansör varsa)

9-Sığınak raporu (Sığınak varsa),

10-Kat irtifakına uygun bağımsız bölüm kat ve alanlarını gösteren şema (isteğe bağlı),

11-Vergi dairesi ve numaraları.

12-Hizmet bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu

7 Gün

3

Muhtarlık İzni Verilmesi

1-Dilekçe,

2-Aplikasyon krokisi ,

3-Harita plan örneği,

4-Güncel tapu kaydı,

5-İmar durum belgesi,

6-İkamet belgesi,

7-Kimlik fotokopisi,

8-Mimari-statik proje,

9-Proje müelliflerinin büro tescil belgeleri.

10-Statik ve mimari fenni mesul.

7 Gün

4

Köy Yerleşik Alanı Sınır Haritası

1-Dilekçe,

2-Köyün kadastro paftaları,

3-Köy idari sınırları.

90 Gün

5

Köy Gelişim Alanı İmar Planı

1-Muhtarlık dilekçesi,

2-Köy ihtiyar heyeti kararı,

3-İhtiyaç listesi,

4-Güncel tapu kaydı,

5-Güncel aplikasyon krokisi veya röleve ölçü krokisi.

365 Gün

6

Kadastral İşlemler

(İfraz- Tevhit-Yola terk v.b.)

1-Dilekçe,

2-Güncel tapu kaydı,

3-Güncel harita plan örneği,

4-Güncel aplikasyon krokisi veya röleve ölçü krokisi,

5-Kadastral işlem tescil dosyası.

30 Gün

7

Halihazır Harita İşlemleri

1-Dilekçe,

2-Halihazır harita,

3-Hesap Cildi,CD (sayısal ortamda halihazır harita verileri)

15 Gün

8

İmar Durumu Belgesi

 

1-Dilekçe,

2-Güncel tapu kaydı,

3-Kadastro çapı,

4-Kimlik fotokopisi,

5-Gerekli ise vekalet, kurum görüşleri.

7-Gerekli ise güncel aplikasyon krokisi veya röleve ölçü krokisi

15 Gün

9

İmar Planları

1-Dilekçe,

2-Güncel tapu kaydı,

3-Tapu senedi fotokopisi,

4-Koordinatlı kadastro çapı,

5-Kimlik fotokopisi,

6-Ortaklık belgesi,

7-Vekaletname,

8-1/25 000 Kroki

8-Başvuru sahibinin şirket olması halinde şirket belgeleri (Resmi Gazete,ortaklık beyanı, imza sirküleri v.b.),

9-Arazinin hazine mülkiyetinde veya diğer kamu kur. mülkiyetinde olması halinde tahsis belgesi

10-Kurum görüşleri,

11-Onaylı halihazır harita,

12-Jeolojik-jeoteknik rapor,

13-Plan taslağı.

180 gün

10

Hammadde Üretim İzni verilmesi

1-Talep yazısı,

2-Kamu kurum ve kuruluşlarının yapı hammaddesi talep formu

45 gün

11

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineral Su Ruhsatı

1-1/25000 Ölçekli pafta ve koordinatlar,

2- Arama Projesi,

3-Başvuru beyan formu,

4-Gerçek veya tüzel kişiliğe ilişkin evraklar

75 gün

12

1(a) Grubu Maden (Kum-Çakıl) İşletme Ruhsatı

1-Müracaat formu,

2-Harita,

3-Mülkiyet durum belgesi,

4-Adres belgesi.

90 gün

13

Akaryakıt,LPG veOtogaz Satış Ruhsatı Verilmesi

1-Başvuru beyan formu,

2-Sağlık koruma bandının belirlendiği imar planı,

3-Tapu senedi,

4-Kiracı ise kira sözleşmesi,

5-TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi,

6-Bayilik sözleşmesi,

7-Tesisisin bulunduğu yeri gösteren onaylı plan,

8-Şehir şebeke suyunun bulunmadığı yerlerde suyun temin ve analiz raporu,

9- Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti şirket ise ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri,

10-İtfaiye raporu,

11-İşletme belgesi,

12-Geçiş yolu izin belgesi,

13-Çevre izni,

14-Yapı kullanma izin belgesi,

3 gün

14

Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni

1-Başvuru beyan formu,

2-Tapu Kaydı, kira isen noter onaylı kira sözleşmesi

3-Çevre Kirliliğini önlemek amacı ile alınacak tedbirlerle ilgili rapor, varsa proje ve plan örneği

4-İş akım şeması ve açıklama raporu

5-Şehir şebeke suyunun bulunmadığı yerlerde içme ve kullanma suyunun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu,

6-Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti şirket ise ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri,

7-ÇED yönetmeliği kapsamında alınmış belge

8 gün

15

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri

1-Başvuru beyan formu,

2-Vergi levhası,

3-Adli sicil belgesi(bütün personelden) ,

4-Gerçek veya tüzel kişiliğe ait evraklar,

5-Oda kayıt belgesi ve sicil tasdiknamesi,

6-Kadastro çapı ,

7-Ustalık belgesi(gerekiyorsa),

8-İtfaiye raporu,

9-Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair portör muayene kartı(bütün personelden),

10-Gerekirse mesul müdür sözleşmesi,

11-Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi(bütün personelden),

12-Mesafe krokisi,

13-Güncel tasdikli tapu kaydı veya kira kontratı,

14-Adres tespiti,

15-Kat mülkiyeti kanununa tabi ise alınması gereken izin belgesi,

16- Tabii ise Karayollarından geçiş yolu izin belgesi,

17-Yapı kullanma izin belgesi.

25 gün

16

Sıhhi Müessese Ruhsatı

1-Başvuru formu ve dilekçe,

2-Çalışan tüm personelin nüfus cüzdanı örneği,

3-Yapı kullanma izin belgesi,

4-Kadastro çapı,

5-Güncel tasdikli tapu kaydı veya kira kontratı,

6-Oda kayıt belgesi ve sicil tasdiknamesi,

7-Onaylı vergi levhası,

8-Yapı kullanma izin belgesi,

9-Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair portör muayene kartı(bütün personelden),

10-İtfaiye raporu ,

11-Ustalık belgesi(gerekiyorsa),

12-Karayolları geçiş izni,

13-Adres belgesi,

14-Adli sicil belgesi(bütün personelden),

15-Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi(bütün personelden) .

1 gün

17

Gayrı Sıhhi Müessese Ruhsatı

1-Başvuru Formu,

2- Tapu Kaydı, kira isen noter onaylı kira sözleşmesi

3- Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti şirket ise ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri,

4- Sağlık koruma bandının işaretlendiği imarca tasdikli vaziyet planı,

5-Tabip sözleşmesi ( Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerleri için )

6-Çevre Kirliliğini önlemek amacı ile alınacak tedbirlerle ilgili rapor, varsa proje ve plan örneği

7-İş akım şeması ve açıklama raporu

8 Şehir şebeke suyunun bulunmadığı yerlerde içme ve kullanma suyunun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu,

9-ÇED yönetmeliği kapsamında alınmış belge

10-Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu,

11-Sorumlu müdür sözleşmesi,(1.Sınıf GSM lerden istenecek)

12-Çevre İzni

13-Geçiş yolu izin belgesi,

14-İşletme Belgesi

15-Yapı kullanma İzin belgesi ,

16- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi.

17- Kapasite raporu (Gerekiyorsa)

18-Karayolu Trafik Güvenliği açısından gerekiyor ise Yol Geçiş İzin Belgesi,

19-Yerleşim yeri belgesi.

8-10 gün

18

Maden Kanununa Tabi Gayrı Sıhhi Müessese Ruhsatı

1-Başvuru formu,

2-Maden ruhsatı,

3-Genel Müdürlük tarafından mahallinde yapılan inceleme üzerine düzenlenen tetkik heyeti raporu,

4-ÇED Yönetmeliği kapsamında alınmış karar (Proje Tanıtım Dosyası ile birlikte),

5-Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alınacağına dair taahhütname,

6-Sağlık koruma bandının işaretlendiği ve maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesislerin yerleşiminin son durumunu gösterir harita (1. Sınıf GSM'ler için)

7-Sorumlu Müdür Sözleşmesi (1. Sınıf GSM'ler için)

8- Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti şirket ise ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri,

9- Çevre izni veya çevre izin veya lisans belgesi işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesini müteakip işletme faaliyete geçtikten sonra bir yıl içerisinde verileceğine dair taahhütname.

10- İşyeri açma izin harcı

5 gün

19

Belediye Sınırları Dışında Numarataj Hizmetleri

1-Dilekçe,

2-İlgili köyde oturduğuna dair muhtar beyanı.

3-komisyon tutanağı

4-Kaymakamlık üst yazısı

1 gün

20

KUDEB Kapsamında Basit Onarım İşi

1-Yapılacak uygulamaya ilişkin açıklayıcı bilgi içeren başvuru dilekçesi,

2-Güncel tapu kaydı,

3-Parseli gösteren onaylı halihazır harita,

4-Güncel fotoğraflar,

5-Yapı tescilli ise tescil fişi ve grup kararı.

15 gün

             

 

 

 

( MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ )

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİNTAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE )

1

Geçici Teminat

1) Vatandaşın dilekçesi

2) İhale yapan birimin yazısı

3) Banka dekontu

2 Gün

2

Kesin teminat

1) Vatandaşın dilekçesi

2) İhale yapan birimin yazısı

3) Banka dekontu veya Teminat Mektubu örneği

4) Kesin kabul tutanağı

5)SGK ilişiksiz belgesi

6)Bağlı olduğu vergi dairesinden alınan Vergi borcu yok yazısı

3 Gün

3

Hakediş ödemeleri

1) Vatandaşın dilekçesi

2) İhale yapan birimin yazısı

3) Hak ediş dosyası

4) Fatura

5)SGK borcu olmadığına dair yazı

6)Bağlı olduğu vergi dairesinden alınan Vergi borcu yok yazısı

3 Gün

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİNTAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE )

1

Geçici Teminat

1) Vatandaşın dilekçesi

2) İhale yapan birimin yazısı

3) Banka dekontu

2 Gün

2

Kesin teminat

1) Vatandaşın dilekçesi

2) İhale yapan birimin yazısı

3) Banka dekontu veya Teminat Mektubu örneği

4) Kesin kabul tutanağı

5)SGK ilişiksiz belgesi

6)Bağlı olduğu vergi dairesinden alınan Vergi borcu yok yazısı

3 Gün

3

Hakediş ödemeleri

1) Vatandaşın dilekçesi

2) İhale yapan birimin yazısı

3) Hak ediş dosyası

4) Fatura

5)SGK borcu olmadığına dair yazı

6)Bağlı olduğu vergi dairesinden alınan Vergi borcu yok yazısı

3 Gün

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİNTAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE )

1

Geçici Teminat

1) Vatandaşın dilekçesi

2) İhale yapan birimin yazısı

3) Banka dekontu

2 Gün

2

Kesin teminat

1) Vatandaşın dilekçesi

2) İhale yapan birimin yazısı

3) Banka dekontu veya Teminat Mektubu örneği

4) Kesin kabul tutanağı

5)SGK ilişiksiz belgesi

6)Bağlı olduğu vergi dairesinden alınan Vergi borcu yok yazısı

3 Gün

3

Hakediş ödemeleri

1) Vatandaşın dilekçesi

2) İhale yapan birimin yazısı

3) Hak ediş dosyası

4) Fatura

5)SGK borcu olmadığına dair yazı

6)Bağlı olduğu vergi dairesinden alınan Vergi borcu yok yazısı

3 Gün

 

 

( YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ )

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ SÜRE)

1

Meclis Gündeminin halka duyurulması

-

Toplantıdan 3 gün önce

2

Meclis Karar Özetlerinin halka duyurulması

-

Kesinleşmesinden sonra 7 gün içinde

3

İdaremize başvuran vatandaşların evraklarının kayıt işlemlerinin yapılarak ilgili birimlere gönderilmesi

1-Başvuru Dilekçesi

2-T.C. Vatandaşlık Numarası

Başvuru günü içerisinde. (Elektronik ortamda e-bakanlık sisteminden aynı anda)

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

Meclis Gündeminin halka duyurulması

-

Toplantıdan 3 gün önce

2

Meclis Karar Özetlerinin halka duyurulması

-

Kesinleşmesinden sonra 7 gün içinde

3

İdaremize başvuran vatandaşların evraklarının kayıt işlemlerinin yapılarak ilgili birimlere gönderilmesi

1-Başvuru Dilekçesi

2-T.C. Vatandaşlık Numarası

Başvuru günü içerisinde. (Elektronik ortamda e-bakanlık sisteminden aynı anda)

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

Meclis Gündeminin halka duyurulması

-

Toplantıdan 3 gün önce

2

Meclis Karar Özetlerinin halka duyurulması

-

Kesinleşmesinden sonra 7 gün içinde

3

İdaremize başvuran vatandaşların evraklarının kayıt işlemlerinin yapılarak ilgili birimlere gönderilmesi

1-Başvuru Dilekçesi

2-T.C. Vatandaşlık Numarası

Başvuru günü içerisinde. (Elektronik ortamda e-bakanlık sisteminden aynı anda)

 

 

 

 

( İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ )

 

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ SÜRE)

1-

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkında Başvuru Yapılması

Başvuru Dilekçesi

(Başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresi, başvuru sahibi tüzel kişilik ise tüzel kişinin unvanı, adresi, yetkili kişinin imzası, yetki belgesi)

Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.

15 işgünü

 

Ancak istenilen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim 30 iş günü içinde sağlanır.Bu durumda sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine 15 iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir

 

2-

 

3071 Sayılı Dilekçe Kanunu

 

Başvuru Dilekçesi

 

30 gün

3-

BİMER(Başbakanlık İletişim Merkezi)

Başvuru dilekçesi

(4982 sayılı ve/veya 3071 sayılı kanun kapsamında)

Birinci maddedeki hüküm geçerlidir

4-

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun uygulanması

Şikayet Dilekçesi

(Şikayetçinin, adı soyadı, adresi, telefon numarası, şikayet edilen memurun, adı soyadı, çalıştığı birim, eklenecek bilgi ve belgeler)

30+(zorunlu hallerde)15 gün

 

 

5-

Kamu Görevlileri Etik Kuruluna Yapılan Başvuru

Dilekçe

15 gün

6-

Görev belgesi müracaatları

(İdarede çalıştığına dair belge)

Görev Belgesi talep dilekçesi

1 gün

7-

Personel Alımı

(Açıktan Atama)

ÖSYM tarafından yerleştirildiğine dair belge

Dilekçe

12 adet fotoğraf(Kılık kıyafet yönetmeliğine göre)

Öğrenim Durumu Belgesi

Sigorta Tescil İşlemi

Tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurul raporu

Erkekler için(Askerlik Durum belgesi)

Mal Bildirimi

Özgeçmiş

Valilik Onayı

Valilik Makamı'nın onayına binaen 2 gün

8-

Personel Alımı

(Naklen)

İlgilinin naklen geçiş isteğini belirten dilekçesi

Hizmet Cetveli

Öğrenim durumunu gösterir belge

Özgeçmiş

Muvafakat istenip, sonucun olumlu gelmesi

Valilik Makamı Atama Onayı

Valilik Makamı'nın onayına binaen 20 gün

9-

Öğrencilerin Staj Başvuruları

Öğrencinin Dilekçesi

Yükseköğretim Kurumlarının ilgili birimlerinden kaç gün zorunlu staj yapmaları gerektiğini gösterir yazı

Öğrenci kimlik belgesi

2 fotoğraf

 

2 gün

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ SÜRE)

1-

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkında Başvuru Yapılması

Başvuru Dilekçesi

(Başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresi, başvuru sahibi tüzel kişilik ise tüzel kişinin unvanı, adresi, yetkili kişinin imzası, yetki belgesi)

Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.

15 işgünü

 

Ancak istenilen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim 30 iş günü içinde sağlanır.Bu durumda sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine 15 iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir

 

2-

 

3071 Sayılı Dilekçe Kanunu

 

Başvuru Dilekçesi

 

30 gün

3-

BİMER(Başbakanlık İletişim Merkezi)

Başvuru dilekçesi

(4982 sayılı ve/veya 3071 sayılı kanun kapsamında)

Birinci maddedeki hüküm geçerlidir

4-

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun uygulanması

Şikayet Dilekçesi

(Şikayetçinin, adı soyadı, adresi, telefon numarası, şikayet edilen memurun, adı soyadı, çalıştığı birim, eklenecek bilgi ve belgeler)

30+(zorunlu hallerde)15 gün

 

 

5-

Kamu Görevlileri Etik Kuruluna Yapılan Başvuru

Dilekçe

15 gün

6-

Görev belgesi müracaatları

(İdarede çalıştığına dair belge)

Görev Belgesi talep dilekçesi

1 gün

7-

Personel Alımı

(Açıktan Atama)

ÖSYM tarafından yerleştirildiğine dair belge

Dilekçe

12 adet fotoğraf(Kılık kıyafet yönetmeliğine göre)

Öğrenim Durumu Belgesi

Sigorta Tescil İşlemi

Tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurul raporu

Erkekler için(Askerlik Durum belgesi)

Mal Bildirimi

Özgeçmiş

Valilik Onayı

Valilik Makamı'nın onayına binaen 2 gün

8-

Personel Alımı

(Naklen)

İlgilinin naklen geçiş isteğini belirten dilekçesi

Hizmet Cetveli

Öğrenim durumunu gösterir belge

Özgeçmiş

Muvafakat istenip, sonucun olumlu gelmesi

Valilik Makamı Atama Onayı

Valilik Makamı'nın onayına binaen 20 gün

9-

Öğrencilerin Staj Başvuruları

Öğrencinin Dilekçesi

Yükseköğretim Kurumlarının ilgili birimlerinden kaç gün zorunlu staj yapmaları gerektiğini gösterir yazı

Öğrenci kimlik belgesi

2 fotoğraf

 

2 gün

 

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat

yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz

 

İlk Müracaat Yeri : İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İkinci Müracaat Yeri :Hakkari Valiliği

İsim :Süleyman KAYAİsim : Önder BOZKURT

Unvan : Genel Sekreter Unvan : Vali Yardımcısı

Adres : Sümbül Mahallesi HAKKARİ Adres : Valilik

Tel : ( 0 438 ) 211 85 30 Tel : ( 0 438 ) 211 60 10

Faks : ( 0 438) 211 65 02 Faks : ( 0 438 ) 211 26 22

E-Posta :suleyman.kaya1@icisleri.gov.tr E-Posta:onder.bozkurt@icisleri.gov.tr